Podíl na úsporách za rok 2014

Od Ivo Protivínský

Dnes, 23.02.2015, jsme od zaměstnavatele obdrželi oznámení, že v souladu s platnou kolektivní smlouvou bude ve výplatě za měsíc únor 2015 vyplacena pobídková mzdová složka Podíl na úsporách za rok 2014.
Výše konkrétní hodinové částky Podílu na úsporách za rok 2014, jež je v návaznosti na dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě č. 1/2014: Kolektivní smlouva na roky 2014 – 2018 závislá na době výkonu práce zaměstnanců, výši realizovaných úspor celkem za společnost a plnění motivačních ukazatelů ze strany zaměstnanců, činí na základě rozhodnutí představenstva společnosti částku 2,3473 Kč za 1 hodinu výkonu práce. Jedná se o hrubou částku, která podléhá odvodům pojistného za zaměstnance a zálohy na daň z příjmů zaměstnance. Celková částka nároku bude u jednotlivých zaměstnanců vypočtena jako násobek této částky a počtu odpracovaných hodin (tj. doby výkonu práce).

Za dobu výkonu práce se pro účely výplaty Podílu na úsporách považuje:
– odpracovaná doba
– školení při prohlubování kvalifikace
– doba účastni na pracovnělékařské prohlídce
– činnost krátkodobě uvolněných zaměstnanců k výkonu odborových funkcí.

Podrobné podmínky pro vznik nároku na výplatu této pobídkové mzdové složky jsou uvedeny v dodatku č. 1 k platné kolektivní smlouvě.

V uplynulém roce byly dosaženy úspory v celkové výši 29 999 874,-Kč. Na mimořádné odměně bude tedy vyplacena 1/3 této částky, a to ve výši 9 999 958,-Kč.