Zákaz stávky, pracovněprávní důsledky účasti na stávce.Soudcům
- Soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil (armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) a příslušníkům bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace) právo na stávku nepřísluší. Tento zákaz se netýká civilních zaměstnanců těchto složek.
- Stávka, která by ohrozila život, osobní bezpečnost nebo zdraví obyvatelstva, je nezákonná.
- Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na legální stávce nemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
- Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih (např. upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru).
- Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování, které se neslučuje s výkonem práva na stávku (např. stávkující zaměstnanec ničí majetek zaměstnavatele nebo brání ve výkonu práce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat).
- Zaměstnanci, který se účastní stávky, nenáleží za dobu trvání stávky mzda ani její náhrada.
- Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za práci mzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců nemůže nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
- Účast na hodinové výstražné stávce nebude mít pro zaměstnance žádné dopady v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnanec bude po zbylou část pracovní doby pracovat, a bude tedy mít započitatelný příjem, ze kterého zaměstnavatel odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění.
- Stávka je vyhlášena na dobu jedné hodiny, a to od 13:00 do 14:00 hodin. Nesmí proto v žádném případě začít dříve, ani trvat déle, jinak by byla nezákonná se všemi důsledky z toho plynoucími jak pro stávkující zaměstnance, tak OS DOSIA.
- Upozorňujeme, že zaměstnavatel není oprávněn požadovat na odborech seznam stávkujících zaměstnanců, a to ani před zahájením stávky, ani po její realizaci.
- Legálnost stávky mimo kolektivní vyjednávání, která vyplývá přímo z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky, není spojena s požadavkem souhlasu stanoveného počtu zaměstnanců s konáním stávky. Stávkovat proto může i menší počet zaměstnanců. Přesto doporučujeme, aby odbory usilovaly o získání podpory co největšího počtu zaměstnanců pro stávku, což výrazně omezí prostor pro případné zpochybňování smyslu, efektivnosti i legality jejího konání jak ze strany zaměstnavatele, tak politiků či médií a vytvoří příznivé předpoklady pro podporu stávky ve veřejnosti.