Svátky Pondělí 15. 7. svátek má Jindřich   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-10 11:14:35  
Pojištění pro členy Odborového svazu DOSIA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v informační brožuře jsme pro vás zpracovali kompletní shrnutí možností uzavření pojistek pro členy Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, jeho prostřednictvím.
Obsahem jsou tyto smlouvy:

I. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

II. Pojištění funkcionářů základních organizací Odborového svazu DOSIA

III. D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. o zajištění právních služeb.

Pro doplnění úplnosti pojištění poskytované ku prospěchu členů Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy je třeba uvést, že prostřednictvím OS je také pojištěna

IV. Činnost zajišťovaná a organizovaná základními organizacemi, např. dětská rekreace.


V internetové verzi brožury naleznete stručné základní informaci o pojistných smlouvách včetně přehledu specifických symbolů užívaných pro bankovní spojení.


Důležité upozornění!

Veškeré uvedené pojistné smlouvy jsou podmíněny členstvím v Odborovém svazu. Dnem ukončení členství pojištění zaniká

Věříme, že uvedený přehled vám poslouží ke zjednodušení vaši práce a ke snadnější orientaci.
V Praze dne 25.ledna 2008

I. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
Číslo pojistné smlouvy: 595044255

Platnost smlouvy: od 1.1.2008 do 31.12.2008
Vznik pojištění: ode dne zápisu do seznamu pojištěnců a úhrady pojistného
Zánik pojištění: ode dne, kdy pojištěný přestal být členem OS DOSIA, nespotřebované pojistné se nevrací.

Maximální plnění pojišťovny:
50 000,- Kč pro všechny zaměstnance s výjimkou řidičů
70 000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí
80 000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí
90 000,- Kč pro řidiče a pro zaměstnance, kteří si tuto variantu zvolí

Roční pojistné:
- pro pojistné plnění 50 000,- Kč činí 300,- Kč za pojištěného
nezahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy a údržby
- pro pojistné plnění 70 000,- Kč činí 460,- Kč za pojištěného
- pro pojistné plnění 80 000,- Kč činí 600,- Kč za pojištěného
- pro pojistné plnění 90 000,- Kč činí 800,- Kč za pojištěného
všechny tři zahrnují odpovědnost za škodu způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy a údržby

Paušální příspěvek OS: každému pojištěnému členovi činí 100,- Kč.

ZO vyberou od členů částku sníženou o paušální příspěvek, ale do seznamu zapíší pojistnou částku v plné výši dle pojistné smlouvy.

Spoluúčast pojištěného: činí 20% z částky předepsané zaměstnanci k úhradě

Dokumenty a náležitosti potřebné k likvidaci pojistné události:

1. Vyplněné hlášení o škodě (potvrzené odbory, zaměstnavatelem)
2. Předpis náhrady škody (datum vzniku, výše předepsané škody, při služební cestě, prokázání zavinění) – převzetí „Předpisu“ pojištěným zaměstnancem, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, jeho podpis
3. Kopie TP (velkého)
4. Kopie ŘP
5. Relace PČR, jiné policie
6. Doklad o opravě vozidla (eventuálně – při vlastní opravě rozpočet, materiál a práce bez zisku = tzn. režijní cena)
7. Prohlášení, že neuplatňují škodu jiným způsobem, event. likv. zprávu havarijního pojistitele
8. Originál čestného prohlášení poškozeného o úhradě škody pojištěného (v případě, že pojištěný a zároveň škůdce škodu uhradil)
9. Číslo bankovního účtu zaměstnavatele včetně jeho variabilního symbolu

Přílohou této informace je formulář seznamu pojištěných (na žádost ZV je možné tento formulář zaslat také E-mailem).
Orazítkované a podepsané originály vyplněných seznamů pojištěnců zasílejte spolu s kopií převodního příkazu na OS. Roční pojistné je splatné v termínech do 31.3.2008, 30.6.2008, 30.9.2008 a 31.12.2008 a z toho důvodu je nutné seznamy pojištěnců včetně odpovídající finanční částky doručit na OS vždy nejpozději 14 dnů před skončením uvedeného termínu splatnosti.

Finanční částky zasílejte na účet OS č. 2000179329/0800, variabilní symbol: 4-místné číslo
Vaší ZO, specifický symbol 67902.

Pro úplnost uvádíme co nelze v rámci tohoto pojištění uplatňovat (výluky), a výklad pojmů v této smlouvě užívaných.

Výluky

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný:
a) způsobil úmyslně,
b) převzal nad rámec stanovený právním předpisem,
c) způsobil nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už vzniklé škody,
d) způsobil pří výkonu práce na základě dohody o provedení práce,
e) způsobil po požití alkoholu, užití psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky,
f) způsobil vyrobením zmetku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
g) způsobil tím, že při neplatném skončení pracovního poměru nekonal práci,
h) způsobil schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat,
i) způsobil ztrátou věci,
j) způsobil provozem dopravních prostředků, je-li dána odpovědnost podle § 427 a násl. občanského zákoníku, pokud se na ni vztahuje zákonné nebo povinně smluvní pojištění odpovědnosti,
k) způsobil zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.),
l) způsobil na pneumatikách a přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené Policií ČR,
m) způsobil zaměstnavateli, který je jeho osobou blízkou nebo s ním žije ve společné domácnosti,
n) způsobil zaměstnavateli — podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný většinovou majetkovou účast.

Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle této zvláštní části všeobecných pojistných podmínek platí dále uvedený výklad pojmů.

Dopravním prostředkem se rozumí takové zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo materiálu na pozemních komunikacích, ve vzduchu, na vodě a pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra apod.).

Hrubou nedbalostí se rozumí zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, které vybočuje z norem obvyklého chování, a to zejména váže-li se na porušení důležité povinnosti vyplývající z povolání, funkce a postavení škůdce anebo přímo z právního předpisu.

Pojistnou událostí se rozumí pouze nahodilá a nečekaná skutečnost.

Požitím alkoholu se rozumí stav po požití alkoholického nápoje, pokud byl v krvi zjištěn obsah alkoholu ve výši nad 0,3 promile nebo pokud pojištěný odmítl umožnit zjištění množství alkoholu v krvi a neprokázal, že alkohol v takové míře nepožil.

Škoda způsobená úmyslně je taková škoda, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému nebo o kterém pojištěný věděl. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmysl-ně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách věci nebo práce.

Škodní událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem ke vzniku práva na plnění pojistitele.

Vyrobením zmetku se rozumí zhotovení vadného výrobku nebo způsobeni škody nedodržením stanoveného technologického postupu.

Ztrátou věci se rozumí i pohřešování věci, např. při odcizení.

Poznámka:

Pro řidiče ADOS Přerov je číslo pojistné smlouvy 595044256 – 0 a roční pojistné činní:

- pro pojistné plnění 70 000,- Kč činí 570,- Kč za pojištěného
- pro pojistné plnění 80 000,- Kč činí 750,- Kč za pojištěného

Ostatní podmínky jsou stejné.


II. Pojištění funkcionářů základních organizací Odborového svazu DOSIA
Číslo pojistné smlouvy: 7720251554

Odborový svaz DOSIA uzavřel s KOOPERATIVOU a.s., komplexní smlouvu pro pojištění odpovědnosti základních organizací vůči funkcionářům ZO (v případě odpovědnosti za úraz a majetkovou odpovědnost) a pojištění odpovědnosti funkcionářů základních organizací vůči základní organizaci.

Účinnost smlouvy je od 1.1. 2008 a trvá jeden rok. Na období dalších kalendářních roků bude smlouva vždy obnovována při dostatečném počtu zájemců.

Účel pojistné smlouvy

I. ČÁST

Pojištění se vztahuje na odpovědnost základních organizací Odborového svazu DOSIA za škodu při úrazu vzniklou funkcionáři základních organizací Odborového svazu DOSIA při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost základních organizací OS DOSIA za škodu vzniklou funkcionáři základních organizací OS DOSIA v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost základních organizací Odborového svazu DOSIA za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč/na jednoho funkcionáře
Spoluúčast: 2.500 Kč; pro případ, že dojde ke škodě na zdraví nebo na životě, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 0,- Kč.
Územní platnost pojištění: Česká republika


II. ČÁST

Pojištění se také vztahuje na odpovědnost pojištěného funkcionáře základní organizace Odborového svazu DOSIA za škodu způsobenou jinému funkcionáři Odborového svazu a/nebo základní organizaci Odborového svazu DOSIA při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní.

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným funkcionářem v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč/na jednoho funkcionáře
Spoluúčast: 2 500 Kč; pro případ, že dojde ke škodě na zdraví nebo na životě, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 0,- Kč.
Územní platnost pojištění: Česká republika

Jedná se o novou pojistnou smlouvu a výše pojistného je pojišťovnou stanovena pro rok 2008 na 600 Kč, za jednoho funkcionáře na rok. Částku plně hradí základní organizace. Základní organizace, která má zájem o toto pojištění nahlásí písemně svůj požadavek na OS. V průběhu příslušného ročního pojistného období jsou možné záměny funkcionářů. Oznámení záměny se provádí na Odborový svaz a je bez poplatku.


III. D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. o zajištění právních služeb.
Číslo pojistné smlouvy: 2047310 (tuzemsko)

Dne 01.05.2005 vstoupila v platnost Rámcová smlouva mezi Odborovým svazem DOSIA a D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. o zajištění právních služeb.
Společnost D.A.S. a.s., pojišťovna právní ochrany našim členům zajišťuje prosazování oprávněných požadavků u protistrany a také nese riziko nákladů na konkrétní spor.
Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených.

Produkt je zaměřen na spory pracovněprávního charakteru.

Rozsah pojištění právní ochrany:
-Non stop tísňová linka
-právní poradenství
-zastoupení v konkrétním sporu advokátem
-krytí nákladů spojených s právním zastoupením do 500.000Kč
-krytí nákladů na vyloučení vyšetřovací vazby (kauce) 500.000Kč
-územní rozsah zastoupení je na území ČR

Členové našeho Odborového svazu mají tyto služby zajištěny za 380 Kč na rok, přičemž pokud využijí nabídku služeb D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., získají slevu 10% na další produkty pojištění. (Právní ochrana soukromých osob, právní ochrana motorových vozidel a řidičů motorových vozidel, právní ochrana úrazu, právní ochrana nemovitostí, právní ochrana v pracovněprávních sporech)

Jaké náklady nese D.A.S.pojišťovna právní ochrany,a.s. za naše členy?

- přiměřené odměny a výlohy právních zástupců
- poplatky a náklady na soudní řízení
- výdaje za soudně nařízené znalecké posudky
- náklady na provedení výkonu rozhodnutí,a to vždy náklady jednoho návrhu na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul
- výdaje a náklady protistrany a státu,které je pojištěná osoba povinna uhradit na základě soudního rozhodnutí
- účelně vynaložené náklady pojištěné osoby na cestu k soudnímu řízení,pokud je její přítomnost nařízena soudem
- jiných výdajů a plnění,jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné

Vše do výše 500 000 Kč

Poznámka:

Pro řidiče na zahraničních cestách je číslo pojistné smlouvy 2066636 a výše pojistné částky činní 480 Kč,- na rok.


Metodický postup pro pojištění u D.A.S. pojišťovny právní ochrany

- Vyplněné seznamy členů, kteří se rozhodli využít pojištění u D.A.S. je nutné doručit na OS vždy do konce kalendářního měsíce (nejlépe na e-mail: dvorakova.martina@cmkos.cz nebo faxem na č.: 234462273, případně poštou na adresu OS). Vzor seznamu je přiložen, na požádání jej lze zaslat elektronicky.

( Pozn.: na OS se zpracují všechny doručené seznamy od základních organizací v souhrnný seznam, který je každý měsíc po aktualizaci elektronicky zaslán pojišťovně ve sjednaném termínu, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.)

- Člen je pojištěn od 1. dne následujícího měsíce, kdy byl seznam doručen na OS.

Příklad: seznam pojištěnců doručen na OS do konce měsíce března – pojištění členovi vzniká od 1. dubna).

- Pojistné na 1 osobu činí 380,- Kč ročně (vždy od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku). Pojistí-li se člen v průběhu roku, pojistné je stanoveno poměrnou částkou za příslušné období – viz. tabulka v příloze.

- Upozorňujeme, že pokud ZO písemně neoznámí na OS do 15. prosince, že člen již nechce být v novém roce pojištěn (nevypoví pojištění) je člen automaticky pojištěn i v následujícím roce, s tím, že musí uhradit pojistné na další rok.

- Úhradu pojistného na účet OS provede ZO vždy až na základě výzvy ekonomického úseku OS, který nejprve od D.A.S. obdrží hromadný předpis vypočteného pojistného a následně částku rozúčtuje na příslušné ZO, podle počtu pojištěných členů.

Platbu poté obratem zasílejte na účet OS č. 2000179329/0800, variabilní symbol: 4-místné číslo Vaší ZO, specifický symbol: 379001.

- Pojištění je podmíněno členstvím v OS. Dojde-li k vystoupení člena pojištěného u D.A.S., nárok na pojištění zaniká. Tuto skutečnost je povinna ZO písemně oznámit na OS (nečlen je následně vypuštěn při aktualizaci z evidence v souhrnném seznamu).

- Pojištění členové, kteří vystoupí ze ZO se v souhrnném seznamu nahrazují nově pojištěnými členy.

Příklad: v některém měsíci se u ZO pojistí 5 členů nových a 2 členové , kteří již byli pojištěni v minulém období, vystoupí ze ZO, pak tito 2 členové budou v souhrnném seznamu nahrazeni dvěma z 5-ti nových pojištěnců. V tomto případě bude účtováno pojistné jen za 3 nově pojištěné členy.

IV. Pojištění při činnosti zajišťované a organizované základními organizacemi Odborového svazu DOSIA
Číslo pojistné smlouvy: 51-510123919-8

Pro informaci uvádíme výňatek nejdůležitějších ustanovení.

Pojištěné osoby

1. Touto smlouvou jsou pojištěni všichni členové odborových organizací v působnosti pojistníka (dále jen organizace), kteří platí členské příspěvky v předepsané výši.
2. Pojištěni jsou také manžel/ka a děti člena organizace, kteří vykonávají pojištěnou činnost.
3. Pojištěny nejsou ty výše uvedené osoby, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Článek II

Pojištěná činnost

1. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované organizací, popřípadě pojistníkem.
2. Pojistitel poskytne plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěného, ke kterým dojde následkem úrazu (v rozsahu ustanovení Zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění), při:
a) výkonu tělovýchovné, sportovní, zájmové a kulturní činnosti (včetně zájezdů, školení a úředně povolených shromáždění) zajišťované organizací, popřípadě pojistníkem, a to včetně organizované společné cesty na místo výkonu činnosti a zpět,
b) účasti na rekreačním pobytu na organizací, popřípadě pojistníkem pořádané nebo delegované rekreaci včetně účasti na organizované hromadné pěší nebo lyžařské turistice,
c) účasti dětí členů organizací, popřípadě pojistníka na dětské odborové rekreaci (dětské zimní a letní tábory),
d) krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě odborových zařízení při splnění podmínky, že účastnilo nemá nárok na náhradu škody v rozsahu pracovního úrazu,
e) výkonu rehabilitační sportovní činnosti doporučené lékařem (kondiční cvičení, kondiční běh apod.), které jsou prováděny v rekreačních rehabilitačních zařízeních,
f) výkonu dobrovolné funkce vedoucího kolektivu, cvičitele, průvodce, rozhodčího v rámci činnosti uvedených pod písm. a) až d).

U činnosti uvedených pod písmeny b), c) a d) se pojištění vztahuje i na organizované společné cesty na místo výkonu činností a zpět.

Tato pojistná smlouva je uzavírána a plně hrazena Odborovým svazem ve prospěch základních organizací a jejich členů.

Základním organizacím vyplývá pouze povinnost zaslání seznamu dětí, které se zúčastní letních nebo zimních táborů pořádaných základní organizací.


Úplná poštovní adresa

Odborový svaz
pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha – Žižkov


Zpracování © 2008, DOSIA

Zpět            Verze pro tisk