Svátky Úterý 21. 1. svátek má Běla   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-09-08 18:57:39  
Informace o přípravě novely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo ČMKOS na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase počátkem července k posouzení materiál nazvaný „Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce“ zpracovaný za tím účelem ministrem ustavenou zvláštní pracovní komise (tzv. „expertní panel“), kterou tvoří:
JUDr. Petr Bezouška, PhD (Západočeská univerzita Plzeň), vedoucí JUDr. Antonín Havlík (Česká pojišťovna. a.s.), JUDr. Petr Hůrka, PhD. (MPSV), tajemník komise, JUDr. Bohuslav Kahle (MZV), JUDr. Nataša Randlová (Advokátní kancelář Procházka, Randl, Kubr), Ing. Jiří Stonawský (MPSV), JUDr. Bořivoj Šubrt (AKV) a Mgr. Ludmila Tomandlová (MPSV).
Ministr práce a sociálních věcí uložil panelu připravit návrhy věcných změn zákoníku práce s cílem liberalizovat a zpružnit pracovněprávní vztahy. Součástí navržené úpravy bude i návrh úprav reagujících na Nález Ústavního soudu č.116/2008 Sb., ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl. 83/08 (dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (tuto část zpracovává odborný aparát MPSV.

Rozhodnutím ministra práce a sociálních věcí byly zpracované výstupy z jednání výše uvedeného panelu předány odborníkům určeným sociálními partnery zastoupenými v RHSD ČR k odbornému posouzení. Takto na tripartitní bázi ustavená expertní skupina projednává materiál zpracovaný expertním panelem na svých zasedáních.

Dosavadní průběh jednání tripartitního expertního týmu naznačuje, že v některých dílčích otázkách by bylo možné docílit shodu s navrhovanými úpravami. Zásadní koncepční rozpory však zůstávají především v oblasti zastupování zaměstnanců a rozsahu odborových práv, kde se zpracovatelé materiálu a zástupci zaměstnavatelů snaží zejména omezit rozsah odborových oprávnění stanovených přímo v zákoně s tím, že tyto otázky by měly řešit nad minimální rámec stanovený zákonem kolektivní smlouvy a dále v rozsahu zastupování zaměstnanců, kde obě uvedené strany prosazují řešení, které by umožnilo v jednotlivých případech vyloučit odbory z obhajoby zájmů zaměstnanců, popř. vyloučit vůči své osobě závaznost ujednání v kolektivní smlouvě.

Při jednání tripartitní expertní skupiny byla potvrzena jejím vedoucím, JUDr. Bezouškou, PhD., již dříve avizovaná pracovní povaha podkladového materiálu, z něhož má teprve po jeho projednání skupinou ministr práce a sociálních věcí vybrat konkrétní náměty pro zapracování do návrhu novely zákoníku práce. Z vystoupení zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí v médiích v posledních dnech vyplývá, že návrh uvedené novely ministerstvo zpracuje v listopadu letošního roku s tím, že do vlády by měla být konečná verze tzv. koncepční novely zákoníku práce předložena v I. čtvrtletí 2009.stručný přehled změn ZDE

Zpět            Verze pro tisk