Svátky Sobota 24. 8. svátek má Bartoloměj   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-22 19:43:57  
Nebojte se výhrůžek!
Chcete se zúčastnit jednohodinové výstražné celokonfederační stávky 24. 6. 2008?
Vyhrožuje Vám zaměstnavatel,
že je stávka nezákonná,
že stávkovat nesmíte,
že Vám účast na stávce vykáže jako neomluvenou absenci,
že Vám na dobu stávky nařídí dovolenou,
že Vám bude krátit nárok na dovolenou,
že Vám dát upozornění na porušení pracovních povinností,
že Vás propustí z práce pro porušení pracovních povinností,
že Vám předepíše k náhradě škodu, kterou v důsledku stávky utrpěl,
nebo Vás jinak nutí k neúčasti na stávce?
Slibuje Vám zaměstnavatel, že Vám za neúčast ve stávce vyplatí finanční odměnu či Vás jinak „odmění“?

Nebojte se takových výhrůžek, nedejte se zlákat sliby! Jde přece o Vaši budoucnost a budoucnost Vašich dětí!
Cílem celokonfederační výstražné stávky je totiž přimět vládu, aby:

* přehodnotila a změnila svoji reformu veřejných financí,
* zastavila připravované změny v oblasti zdravotnictví, zejména přeměnu univerzitních nemocnic, dalších zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven na obchodní společnosti za účelem jejich privatizace,
* přijala pozměňovací návrhy ČMKOS k novele zákona o důchodovém pojištění,
* zvýšila platy ve školství a zdravotnictví a dalších oblastech veřejné správy a služeb,
* nezhoršila pracovněprávní ochranu zaměstnanců garantovanou zákoníkem práce.


Odpovídáme:

1. Právo na stávku je garantováno v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a č. 98).
2. Jednohodinová výstražná celokonfederační stávka dne 24. 6. 2008 je stávkou zákonnou. Na tom nic nemění skutečnost, že zákonem je upravena pouze stávka o uzavření kolektivní smlouvy. Neexistence zákona o stávce mimo kolektivní vyjednávání neznamená, že taková stávka je nelegální, jak několikrát potvrdily české soudy.
3. Stávkovat nesmějí soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil (armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) a příslušníci bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace). Tento zákaz se netýká civilních zaměstnanců těchto složek.
4. Stávka, která by ohrozila život, osobní bezpečnost nebo zdraví obyvatelstva, je nezákonná (tzv. nezbytnost zajištění základních služeb).
5. Nejde-li o vyjmenované skupiny zaměstnanců , popř. nejde-li o případy, kdy je stávky vyloučena z důvodů ochrany životů, osobní bezpečnosti nebo zdraví obyvatelstva, nemůže zaměstnavatel účast na stávce zakázat.
6. Stávka je přerušení práce. Během stávky se pozastavují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, popř. jiného pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jde o překážku v práci na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit.
7. Po dobu stávky nepřísluší zaměstnanci, který se účastní stávky, mzda ani její náhrada, neboť zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.
8. Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na legální stávce nemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
9. Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih (např. upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru). Jednalo by se o neplatný právní úkon.
10. Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování, které se neslučuje s výkonem práva na stávku (např. stávkující zaměstnanec ničí majetek zaměstnavatele nebo brání ve výkonu práce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat).
11. Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za práci mzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců nemůže nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
12. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci na dobu stávky nařídit zaměstnanci dovolenou. Zaměstnanec není povinen nařízenou dovolenou nastoupit, jestliže mu zaměstnavatel neurčil její nástup alespoň 14 dní předem.
13. Účast na hodinové výstražné stávce nebude mít pro zaměstnance žádné dopady v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnanec bude po zbylou část pracovní doby pracovat, a bude tedy mít započitatelný příjem, ze kterého zaměstnavatel odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění.
14. Finanční zvýhodňování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, s úmyslem, aby se stávky nezúčastnili je protiprávním zásahem a omezením práva na stávku. Finanční plnění nemůže zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, neboť nejde o plnění v souvislosti s plněním pracovních povinností.
15. Pracovní úraz

Stávka je přerušením práce a během účasti na ní se pozastavují vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, zejména plnit pracovní pokyny a povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci. V důsledku toho nelze posuzovat poškození zdraví zaměstnance za pracovní úraz.

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte nás kontaktovat na horké stávkové lince denně od 8.00 do 16.00 hod., tel. č. 731 018 922, 731 018 923

Zpět            Verze pro tisk